Klik en Bel

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'consument': een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken;
'consumentenkoop': de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen FG Project Inrichting en een consument waarop FG Project Inrichting deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FG Project Inrichting, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.3. Indien een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.5. Mondelinge afspraken zijn immer vrijblijvend, tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.6. Ingeval een of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zijn, wordt daardoor de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast.

 

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen
1. Alle door FG Project Inrichting uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
2. FG Project Inrichting kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument/koper had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. FG Project Inrichting is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument/koper schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.4. Offertes en voorstellen kunnen zonder aankondiging vooraf door ons worden gewijzigd of ingetrokken.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af FG Project Inrichting te Deventer.2. De goederen reizen altijd voor rekening en risico van de koper zowel in Nederland als daarbuiten.3. De consument/koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
4. Indien de consument/koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument/koper. De consument/koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

5. Bezorging van aankopen is afhankelijk van plaats, gewicht of bedrag. FG Project Inrichting behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.
6. De door FG Project Inrichting geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min 5 procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.7. Het is FG Project Inrichting toegestaan verkochte zaken en orders in gedeelten te leveren, waarbij iedere (deel)levering als een afzonderlijke transactie zal worden beschouwd en gefactureerd.

Artikel 5. Levertijd
1. De door Muziek FG Project Inrichting opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee maanden overschrijden, tenzij anders overeengekomen.
2. Bij niet tijdige levering dient de consument/koper FG Project Inrichting schriftelijk in gebreke te stellen en FG Project Inrichting een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 

Artikel 6. Technische eisen
Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is FG Project Inrichting er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland hiervan uitdrukkelijk schriftelijk melding is gemaakt.

Artikel. 7 Garantie
1. FG Project Inrichting garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leverings documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door FG Project Inrichting geleverde product wordt gegarandeerd.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen isFG Project Inrichting verplicht binnen 30 dagen nadat de consument/koper haar schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen, dan wel, indien beschikbaar, voor een remplace zorg te dragen.
3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bijFG Project Inrichting ter reparatie te worden aangeboden. Bij reparatie aan huis binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos, daarna worden naast de kosten van reparatie ook de voorrijdkosten ad € 75,- in rekening gebracht.
4. FG Project Inrichting kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
- FG Project Inrichting tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
6. De garantie vervalt indien er sprake is van:-Normale slijtage;-Onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik en/ of onvoldoende onderhoud-Het niet in acht nemen van bedienings –en of onderhoudsvoorschriften-Ondeskundige montage of reparatie zonder voorafgaande toestemming van FG Project Inrichting doorde koper zelf of door derden:-Door de koper / opdrachtgever niet toegepaste niet originele onderdelen zulks ter beoordeling van FG Project Inrichting7. De consument/koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt ogenblikkelijk als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.
8. De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van FG Project Inrichting heeft plaatsgevonden.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door FG Project Inrichting geleverde zaken blijven het eigendom van FG Project Inrichting totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met FG Project Inrichting gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door FG Project Inrichting geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens mogen de geleverde zaken slechts in het kader van een normale gebruikerssituatie door de consument/koper worden aangewend.
3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Consument/koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan FG Project Inrichting danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin FG Project Inrichting haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FG Project Inrichting zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument/koper verplicht FG Project Inrichting zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De consument/koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Consument/koper verplicht zich tevens alle aanspraken van de consument/koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan FG Project Inrichting op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239BW7. De consumenten/koper is verplicht ons onverwijld in kennis te stellen van zijn eventuele of aanstaande faillissement, schuldsanering, aanvraag tot surséance van betaling, beslag (op een deel) van zijn inkomen of vermogen dan wel andere omstandigheden waardoor het voor FG Project Inrichting van belang kan zijn haar eigendomsrechten geldend te maken.8. Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van consument/koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de consument/koper bevinden, behoudt FG Project Inrichting zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoel in artikel 3:237BW tot meerdere zekerheid van vorderingen anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die FG Project Inrichting uit welke hoofde dan ook tegen de consument/koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door FG Project Inrichting geleverde zaken welke door de consument/koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor FG Project Inrichting haar eigendomsbehoud heeft verloren.9. Wanneer FG Project Inrichting goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de koper/opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. FG Project Inrichting heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de koper/opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

 

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 dagen na levering aan FG Project Inrichting te melden.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na levering schriftelijk te melden aan FG Project Inrichting.4. FG Project Inrichting dient altijd in de gelegenheid te worden gesteld een klacht uitvoerig te onderzoeken.

Artikel 10. Prijs en prijsverhoging
1. Indien FG Project Inrichting met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is FG Project Inrichting niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

Wanneer voor onze levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als hierboven genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten der overeenkomst voorziene of onvoorziene omstandigheden, hebben wij het recht te onzer keuze hetzij een evenredige verhoging van de koopprijs aan de koper in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, te annuleren.
3. Indien de prijsverhoging meerdan 10% bedraagt heeft de koper/consument het recht de overeenkomst te ontbinden.4. Vrachtkosten, Rembourskosten, Credit-Card (incasso)kosten en verpakkingsmateriaal zijn altijd voor rekening van de koper/consument, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij aflevering of vooruitbetaling plaats te vinden.
2. Indien FG Project Inrichting dit nodig acht kan FG Project Inrichting van de consument een aanbetaling verlangen van minimaal 30% van het totale verschuldigde bedrag bij aflevering
3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen), op een door FG Project Inrichting aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
4. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de consument/koper van rechtswege in gebreke en verzuim zonder dat enige ingebrekestelling en sommatie zal zijn vereist; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. In geval van faillissement of surséance van betaling van de consument/koper zijn de vorderingen van FG Project Inrichting en de verplichtingen van de consument/koper jegens FG Project Inrichting onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12. Incassokosten
1. Is de consument/koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van incassso c.q. voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:
- over de eerste € 25.000,- 15%
- over het meerdere tot € 150.000,- 10%
- 2. Indien FG Project Inrichting aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. De aansprakelijkheid van FG Project Inrichting is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.
2. Voor plaatsing dan wel montage van zaken bij consument/koper heeft FG Project Inrichting een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van FG Project Inrichting. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens FG Project Inrichting beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval. FG Project Inrichting aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage van door FG Project Inrichting geleverde producten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van consument/koper zich bevindt. Ook voor FG Project Inrichting of diens ondergeschikten c.q. ingeschakelde derden niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van consument/koper, sluit MuziekMeibergen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Consument/koper verplicht zich vooraf FG Project Inrichting volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan FG Project Inrichting vrijwaart consument/koper uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van FG Project Inrichting ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.
3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van FG Project Inrichting of haar ondergeschikten.


Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop FG Project Inrichting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FG Project Inrichting niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij FG Project Inrichting daaronder begrepen.
2. FG Project Inrichting heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FG Project Inrichting haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van FG Project Inrichting opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FG Project Inrichting niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien FG Project Inrichting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument/koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
1. Ten aanzien van deze Algemene leverings –en betalingsvoorwaarden en al hetgeen daarmee samenhangt, verklaren wij domicilie te kiezen te onzen kantore.2.In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper/consument en FG Project Inrichting, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle/Lelystad en/of de Rechtbank locatie kanton Deventer.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen FG Project Inrichting en de consument/koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden1. Wij hebben te allen tijde het recht om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te veranderen of daarin correcties aan te brengen.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij KVK Oost Nederland onder nummer: xxxxxxx


Alle rechten voorbehouden - FG Projectinrichting © 2022